لطفا با ایده وارد شوید!!! کارگاه سینمایی سه روزه هنروما.