تیزر جشنواره

این تیزر چندین نوبت از شبکه های مختلف صداوسیما پخش گردید.