اولین نشست خبری چهارمین جشنواره فیلم مدرسه

photo_2016-05-02_14-36-34

photo_2016-05-02_14-45-44

photo_2016-05-02_14-45-48

photo_2016-05-02_14-46-19